Slide 1

ဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ(ဝဵင်းလွႆလႅမ်)

ၶၢဝ်းၵတ်း၊ ၶၢဝ်းၾူၼ်လႄႈ ၶၢဝ်းမႆႈ ပူၼ်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢမ်ႇယင်ႉၵိုတ်းသဝ်း ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇႁဝ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထႅမ်ႁႅင်းၶတ်းၸႂ်ယူႇ

သိုပ်ႇလူထႅင်ႈ

Slide 2

ၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ

ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈယူႇထင်သၢင်ႈသဝ်း ဢွင်ႈတီႈသင်ႇၶႃႇႁဝ်း ပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ႁႂ်ႈသိုပ်ႇယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇထိုင် ႁႃႈႁဵင်ပီ

သိုပ်ႇလူထႅင်ႈ

Slide 3

ၵွင်းမူးထၢတ်ႈတေႃႇ(ဝဵင်းလွႆလႅမ်)

ထၢတ်ႈလီၸႅတ်ႈ တီႈၵိူဝ်းယမ် ၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းၵျၼႂ်းၵုၼ်ၸမ်ႇပူႇတီႇပႃႇ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈသႃႇသၼႃႇၽႄႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈ လူမ်ႈၾႃႉ

သိုပ်ႇလူထႅင်ႈ

Slide 4

ႁူင်းထမ်းလူင် ဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ

ဝတ်ႉႁူင်းထမ်းလူင်ပၵ်းသဝ်း မိူၼ်ဝႃႈ မၵ်းမၼ်ႈတီႈပိုၼ်ႉငဝ်ႈတႃႇႁဝ်းသွၼ်ဢၢၼ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢဵၼ်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းၶိုၵ်ႉ တႃႇပိုၵ်ႉပၼ်တူဝ်လႄႈတင်းၸႂ် ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶႅၼ်ႇ

သိုပ်ႇလူထႅင်ႈ

Slide 5

ၼႃႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သင်ႇၶၸဝ်ႈ

တႃႇႁႂ်ႈသႃႇသၼႃႇၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈပေႃးတေ ယိုၼ်းယၢဝ်းလႆႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ငဝ်ႈပိုၼ်ႉၶၢမ်ႇမၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ

သိုပ်ႇလူထႅင်ႈ

Slide 1 Image

Slide 2 Image

Slide 3 Image

Slide 4 Image

Slide 5 Image

Service 1

ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈမုၼ်း ၼႃႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၼႆႉ

Service 2

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပိုၼ်း

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈပိုၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၼႆႉ

Service 3

ငဝ်းတူင်ႉ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈမုၼ်း ဝီးထီးဢူဝ်း(ငဝ်းတူင်ႉ) ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ ၼႂ်းတွၼ်ႈၼႆႉ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈသြႃႇၸဝ်ႈလူင်

ၶႅပ်ႈႁၢင်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် သြႃႇၸဝ်ႈလူင် တွၵ်ႇတႃႇ ပၼ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ

Pic-1

Pic-1

ၶႅပ်းႁၢင်ႈသြႃႇၸဝ်ႈလူင်

- လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ -

ၵဵပ်းမၢႆတွင်းဝႆႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် သြႃႇၸဝ်ႈလူင် တွၵ်ႇတႃႇ ပၼ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ ၵမ်ႈၽွင်ႈ

Pic-2

Pic-2

ၶႅပ်းႁၢင်ႈသြႃႇၸဝ်ႈလူင်

- လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ -

ၵဵပ်းမၢႆတွင်းဝႆႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် သြႃႇၸဝ်ႈလူင် တွၵ်ႇတႃႇ ပၼ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ ၵမ်ႈၽွင်ႈ

Pic-3

Pic-3

ၶႅပ်းႁၢင်ႈသြႃႇၸဝ်ႈလူင်

- လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ -

ၵဵပ်းမၢႆတွင်းဝႆႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် သြႃႇၸဝ်ႈလူင် တွၵ်ႇတႃႇ ပၼ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ ၵမ်ႈၽွင်ႈ

Pic-4

Pic-4

ၶႅပ်းႁၢင်ႈသြႃႇၸဝ်ႈလူင်

- လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ -

ၵဵပ်းမၢႆတွင်းဝႆႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် သြႃႇၸဝ်ႈလူင် တွၵ်ႇတႃႇ ပၼ်ႇၺႃႇၼၼ်ႇတ ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈလူင် သႃႇသၼဝိပုလ ဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ


ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼႂ်းဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ

ပၵ်းပိူင်လႄႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းဝေႇယႃႇဝိတ်ႉၸ တႃႇပူၵ်းပွင် ပုၼ်ႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ

Parallax Image

Parallax Image

Client Name 1

Client Name 2

Client Name 3

Client Name 4

Client Name 5

Client Name 6

ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇဢေႃႈ

Blog Background Image

3 Blog Posts

တႃႇႁႂ်ႈသႃႇသၼႃႇယိုၼ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈ

Contact Background Image

Contact Background Image ...

ဢွင်ႈတီႈၵပ်းသိုပ်ႇ

ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇဢေႃႈ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Aug 22, 2019

Aug 14, 2018

May 13, 2018

Apr 9, 2018

Mar 31, 2018

Mar 26, 2018

Service 4

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ