ၽွၼ်းလီလႆႈလုမ်းလႃးတူၼ်ႈမႆႉထိူၼ်ႇပႃႇ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Dec 27, 2017

ၽွၼ်းလီလႆႈလုမ်းလႃးတူၼ်ႈမႆႉထိူၼ်ႇပႃႇ

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်ႇမသႃႇမိ DPhil (Oxford) ၽူႈၵေႃႇတင်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆး


No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

Service 4

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ