တြႃးၸဝ်ႈသုၶမ်း- ၵႃႈၶၼ်တၢင်းမေႃ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Dec 22, 2017

တြႃးၸဝ်ႈသုၶမ်း- ၵႃႈၶၼ်တၢင်းမေႃ

မႃးထွမ်ႇထမ်းတြႃး ဢၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁေႃးဝႆႉ ၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈတြႃးဝႃႈ- ၵႃႈၶၼ်တၢင်းမေႃ။ တဵၵ်းထွမ်ႇလႆႈတႂ်ႈၼႆႉ


No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

Service 4

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ