ၸၼ်လူတ်ႇဢဝ်ၾၢႆႇ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Dec 22, 2017

ၸၼ်လူတ်ႇဢဝ်ၾၢႆႇ ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ

မႂ်ႇသုင် တင်းသဵင်ႈ ၶမ်ႈၼႆႉ မၢဝ်ႇၼုမ်ႇ တေမႃးၽၢၵ်ႇပၼ် ၾၢႆႇၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇတႆး တႃႇလူလႆႈၼႂ်းၶွမ်း 
ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉဢိၼ်ႇထိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၵေႃႈ တူၺ်းလႆႈယူႇ။
ၸၼ်ၾၢႆႇမၼ်းယဝ်ႉ လိတ်ႈ RAR မၼ်းသေ ပိုတ်ႇတူၺ်းလႆႈၼႂ်း Browser သေဢၼ်ဢၼ် ၵေႃႈတူၺ်းလႆႈယဝ်ႉ။


ၶေႃႈမုၼ်း-www.maonum.com
ၸၼ်ဢဝ်ၾၢႆႇမၼ်ႈတႂ်ႈၼႆႉ

 

No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

Service 4

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ