ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr.ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Dec 22, 2017

ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr.ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ

ထွမ်ႇထမ်းတြႃး
Professor Khammai Dhammasami ၸဝ်ႈၶူးလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၶမ်းမၢႆထမ်မသႃမိ "ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်"


No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

Service 4

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ