တြႃးၸဝ်ႈသုၶမ်း- ဢူၺ်းၵေႃႉလီ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Dec 22, 2017

တြႃးၸဝ်ႈသုၶမ်း- ဢူၺ်းၵေႃႉလီ

မႃးထွမ်ႇထမ်းတြႃး ဢၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁေႃးဝႆႉ ၸိုဝ်ႈႁူဝ်ၶေႃႈတြႃးဝႃႈ- ဢူၺ်းၵေႃႉလီ။ တဵၵ်းထွမ်ႇလႆႈ တႂ်ႈၼႆႉ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၶႂ်ႈၸၼ်လူတ်ႇဝႆႉၵေႃႈ လႆႈယူႇ။

No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

Service 4

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ