ၸဝ်ႈၶူး ၶေမႃၼၼ်တ (ပီႇဢေႇ) လုၵ်ႉမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇပွၵ်ႈဝၢႆႇသၢႆႇမႃး ပၼ်ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်တီႈၼိူဝ်လုၵ်ႉၼွင်ႉတပေးၶႃႈ။

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Mar 26, 2018

ၸဝ်ႈၶူး ၶေမႃၼၼ်တ (ပီႇဢေႇ) လုၵ်ႉမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇပွၵ်ႈဝၢႆႇသၢႆႇမႃး ပၼ်ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်တီႈၼိူဝ်လုၵ်ႉၼွင်ႉတပေးၶႃႈ။

 ႁၢင်ႈ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၶူးၶေမႃၼၼ်တ ပၼ်ၶေႃႈသင်ႇသွၼ်

No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

Service 4

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ