လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် သႃႇၸဝ်ႈလူင်ႁဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈတီႈၶႃႈေဢႃႈ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Mar 31, 2018

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် သႃႇၸဝ်ႈလူင်ႁဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈတီႈၶႃႈေဢႃႈ

 ႁၢင်ႈ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၸႆၢးဢူး ဢဝ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈၵွျင်းသၢမ်ၵဵင်း လူႇတၢၼ်းထိုင်ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်းသင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆးၶႃႈNo comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

Service 4

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ