ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် တွၵ်ႈတိူဝ်ႇပၺ်ၺႃၼၼ်တ ႁူဝ်ပဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Apr 9, 2018

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် တွၵ်ႈတိူဝ်ႇပၺ်ၺႃၼၼ်တ ႁူဝ်ပဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးလူင် တွၵ်ႈတိူဝ်ႇ ပၺ်ၺႃၼၼ်တ
ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ - ၸၢႆးဢုင်းၵျေႃႇ၊
ၸိုဝ်ႈပေႃႈမေႈ - လုင်းၸၢင်းထွၼ်း+ပႃႈၸၢင်းလွတ်ႈ၊
ပီၵိူတ်ႇ - ဝၼ်းတီႈ -10 -လိူၼ်မေႇ၊ ပီၶရဵတ်ႉ 1951၊ ပီမိူင်း - 1313 -လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ(5)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းၽတ်း၊
တီႈၵိူတ်ႇ - ဝၢၼ်ႈၵျီႇတေႃႇ၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉၶူၵ်ႉ၊ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ(မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ) ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ယၢမ်းလဵဝ်၊
ပီပဵၼ်သၢင်ႇ - ပီၶရဵတ်ႉ - 1959 ပီ၊
ပီပဵၼ်ၸၢင်း - ပီၶရဵတ်ႉ - 1970 ပီ၊
တီႈယူႇ ယၢမ်းလဵဝ် - တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသႃႇသၼဝိပုလ ဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ၊ ဝဵင်းလွႆလႅမ်၊
မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈ 
တီႈၵပ်းသိုပ်ႇ မၢႆၽူင်း - 09521958
တီႈယၢမ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈမႃး
 1.  ၼႂ်းပီၶရဵတ်ႉ 1959-1967 ႁဵၼ်းဢဝ်ပႃႇလိ၊ လိၵ်ႈတႆးလႄႈလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တမ်ႈတီႈၸဝ်ႈသြႃႇပၺ်ၺႃ  ဝတ်ႉၼမ်ႉၶူၵ်ႉ၊ ဢိူင်ႇၼမ်ႉၶူၵ်ႉ၊ ၸေႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း(6)ပီ၊ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းပႃး လၢႆးဢၢၼ်ႇလၢႆးတႅမ်ႈလင်ႇၵႃႇလူင်လႄႈ ပဵၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇလိၵ်ႈလူင်တႆး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ။
 2. ၼႂ်းပီၶရဵတ်ႉ 1968-1973 ႁဵၼ်းဢဝ်တမ်ႈတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇတူၼ်ၶူးလူင် ပၺ်ၺႃဝမ်သ(ဢၵ်ၵမႁႃပၼ်တိတ်တ) ဝတ်ႉၵုင်းသႃႇ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ယဝ်ႉၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႃႇလူင်ႉလႅၼ်ႇ ပိတၵၢတ်ႈထမ်းၸဝ်ႈ ဢဝ်တၢင်းလၢႆး ဝဵင်းပၶုၵ်ႉၵူႇသေ လဵပ်ႈႁဵၼ်းပႃႇလိ ဢတ်ႉထၵႃႇထႃႇ။
 3. ၼႂ်းပီၶရဵတ်ႉ 1974-1977 လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႉ တီႈတွင်ႇၵျီးၵျွင်း တူင်ႇဝဵင်း ပႁၢၼ်း တိူင်း တႃႇၵုင်ႈ။
 4. ၼႂ်းပီၶရဵတ်ႉ 1978-1985 လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်တီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ၽတ်တၼ်တဝိမလႃၽိဝမ်သ (ဢၽိꩪꩡမႁႃရတ်ꩪၵုရု) ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်းသင်ႇၽမႁႃႇၼႃႇယၵၸိုင်ႈမိူင်း သႃႇသၼဝိပုလဝတ်ႉထမ်ႈၶမ်း ဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ၊ ယဝ်ႉၸၼ်ႉလူင် ၸၼ်ႉၶူးထမ်မႃႇၸရိယ ပၢင်ပွႆးပရိယတ်တိသတ်ထမ်မပႃလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸၼ်ႉၶူး ထမ်ႇမႃၸရိယ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ၊
ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ 
 1. တႄႇပီၶရဵတ်ႉ 1986  တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ  တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ သႃႇသၼဝိပုလ ဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ၊ ဝဵင်းလွႆလႅမ်၊ ဢၼ်မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ(200)တူၼ် လိူဝ်ꧦ ပူင်သွၼ် ငဝ်ႈပိုၼ်ႉ တေႃႇထိုင် ၸၼ်ႉၶူးသွၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။
 2. တႄႇပီၶရဵတ်ႉ 1987-1999 လႆႈပဵၼ်ၽူႈမၢႆ ပၢင်ပွႆးပရိယတ်တိသတ်ထမ်မပႃလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်း ပၢင်လူင်။
 3. တႄႇပီၶရဵတ်ႉ 1996-2008 လႆႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်သင်ႇၶငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း(ဗဟိုသံဃာ့ ၀န်ဆောင်)
 4. ပီၶရဵတ်ႉ1999-2003 ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး။
 5. ပီၶရဵတ်ႉ 2003 လိူၼ်မေႇ  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး။ ၵိုတ်ႉႁပ်ႉ ၼႃႈၵၢၼ်ဢဝ်ပိတၵၢတ်ႈထမ်းၸဝ်ႈသေ ပိုၼ်ၽေၼႂ်း ၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၶပ်ႉၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈတႅမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ပရိယတ်တိသတ်ထမ်မပႃလ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်ၸုမ်ႈၶူး ဢၽိပႃလ ၸဝ်ႈဢၼ်တွပ်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉၶူးလႄႈ ၸဝ်ႈဢၼ်မီးၵၢၼ် ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ လိၵ်ႈထမ်းပိတၵၢတ်ႈၸဝ်ႈ။ ယင်းလႆႈပဵၼ်ၽူႈလူလွမ်ၵုမ်းၸွႆႈ ၵိင်ႇၽေ ပၢင်ပွႆးၶူၼ်ႉၶႆႈတႅမ်ႈတွပ်ႇ လိၵ်ႈ ပရိယတ်တိသတ်ထမ်မပႃလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈ ထႅင်ႈ(႒႐)ပၢင်။
 6. တႄႇပီၶရဵတ်ႉ 2003 မႃး လႆႈပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လူင် ၶူင်းၵၢၼ်ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇပႃႇလိပဵၼ်တႆး။
 7. တႄႇပီၶရဵတ်ႉ 2008 တေႃႇ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈပဵၼ်သင်ၶမႁႃၼႃယၵၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ။
ၸုမ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း လႆႈႁပ်ႉ ၼႂ်းမိူင်း
 1. ပီၶရဵတ်ႉ 2000 ၼီႈ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ ''မႁႃၵၼ်ထဝႃၸၵပၼ်တိတ်တ"။(ၸုမ်ႈၶူးသွၼ်)
 2. ပီၶရဵတ်ႉ 2006 ၼီႈ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ ''ဢၵ်ၵမႁႃၵၼ်ထဝႃၸၵပၼ်တိတ်တ"။(ၸုမ်ႈၶူးသွၼ်လူင်)
 3. ပီၶရဵတ်ႉ2009 ၼီႈ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ  ''ဢၵ်ၵမႁႃသတ်ထမ်မ ၸေႃတိၵꩪၸ"(ၸုမ်းပိုၼ်ၽေႈသႃသၼႃ ထမ်မထုတ်)
 4. ပီၶရဵတ် 2010 လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း D.R တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁႃႇၸူႇရႃးလူင်းၵွၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး
ဢေႃႈၶႃႈ ဝႆႈသႃထိုင်သြႃႇၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၵူႈတူၼ်ၵူႈပႃးတီႈၶႃႈဢေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶႃႈၶဝ်တိုၵ်ႉၵဵပ်းဢဝ်ပိုၼ်းဢၼ်ပႃးဝႆႉ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ႁဝ်း လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း ၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈ လွင်ႈပိုၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈတေတူၵ်းႁၢႆဝႆႉယူႇၶႃႈ။

No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

Service 4

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ