ၸဝ်ႈြသႃႇလူင်ပၺ်ၺႃၼၼ်တယေႃးၶိင်းထိုင်မိူင်းၵွၵ်ႇလူင်ၸိုင်ႈထႆး

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

May 13, 2018

ၸဝ်ႈြသႃႇလူင်ပၺ်ၺႃၼၼ်တယေႃးၶိင်းထိုင်မိူင်းၵွၵ်ႇလူင်ၸိုင်ႈထႆး

ြသႃႇၸဝ်ႈလူင်ႁဝ်းလႆႈယေႃးၶိင်းထိုင်မိူင်းၵွၵ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီတႃႇႁဝ်းႁႃးၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈတၵႃႇတၢင်းၼမ်ၸမ်ၵႆႄတႉႄတႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈယဝ်ႉ။

No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

Service 4

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ