လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Aug 14, 2018

လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ

 မႆၢတွင်း ဝၼ်းလိူၼ်ပႅတ်ႇလပ်း ၸဝ်ႈတႃႇၼၶဝ်ႈသွမ်းၼႂ် ဝၼ်း


No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

Service 4

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ