မၢႆတွင်း ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁူင်းထမ်းလူင် ဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ ဝဵင်းလွႆလႅမ်

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

Aug 22, 2019

မၢႆတွင်း ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁူင်းထမ်းလူင် ဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ ဝဵင်းလွႆလႅမ်

မၢႆတွင်း ပွႆးယၢတ်ႇၼမ်ႉ ႁူင်းထမ်းလူင် ဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ ဝဵင်းလွႆလႅမ်

No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

Service 4

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ