ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁဝ်း

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

ၵဵဝ်ႇၵပ်းႁဝ်း

-ၵႂၢမ်းၼမ်း-
ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ယွၼ်းလႆႈတူင်ႉတၵ်ႉမႂ်ႇသုင် ပီႈၼွင်ႉ ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁွတ်ႈမႃးထိုင် ၼႂ်းဝႅပ်ႉၼႆႉတင်းသဵင်ႈ။ ............
............................................
.......................

No comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

Service 4

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ