ၵပ်းသိုပ်ႇ

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးၸွမ်းၼင်ႇ ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ

(+95) 91 2345 6789

dhatdaw@gmail.com ,  info@dhatdaw.com
http://www.facebook.com/-----------
www.dhatdaw.com
ဝတ်ႉထၢတ်ႈတေႃႇ၊ ဝဵင်းလွႆလႅမ်၊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မႅၼ်ႇမႃႇ။


(ဢမ်ႇၼၼ်)

ထႅမ်လွၵ်းတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈယူႇဢေႃႈNo comments

တႅမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

Service 4

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ