ၶႅပ်းႁၢင်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်

Main Posts Background Image

Main Posts Background Image

ၶႅပ်းႁၢင်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်

1 comment

  1. ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၸဝ်ႈၶွင်ဝႅပ်ႉသၢႆႉတႄႉတႄႉယဝ်ႉၶႃႈ

    ReplyDelete

Service 4

ဢမ်ႇမီး

ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်သူႁႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶႃႈ ၶိုၼ်းတဵၵ်းတုမ်ႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ